Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Relatie tussen cliënt en coaching partij

– De coaching diensten worden aangeboden door Ryan Sibelo, handelend onder de naam Curzo, KVK-nummer 61448885, gevestigd aan Waterlandsingel 119, 2548SP, Den Haag, Nederland.

– De cliënt begrijpt en stemt ermee in dat de coaching diensten worden verstrekt door Ryan Sibelo in zijn hoedanigheid als onafhankelijke coaching partij.

– Curzo en Ryan Sibelo zijn niet verantwoordelijk voor de beslissingen, acties, resultaten of eventuele gevolgen van de cliënt als gevolg van het gebruik van de coaching diensten.

– De coaching diensten van Ryan Sibelo zijn niet bedoeld als vervanging voor professioneel medisch, juridisch of financieel advies. De cliënt wordt aangeraden om indien nodig onafhankelijk advies in te winnen op deze gebieden.

– Curzo en Ryan Sibelo behouden zich het recht voor om de coaching diensten te beëindigen of te weigeren als er sprake is van ongepast gedrag, wangedrag of enige vorm van misbruik.

Voor verdere vragen of opmerkingen over de relatie tussen cliënt en Curzo, kan contact worden opgenomen met Ryan Sibelo via het telefoonnummer 0634198707 of op het vermelde adres.

2. Duur van de coachingssessies

– Tijdens het intakeproces zullen de cliënt en de coach gezamenlijk de duur van het coachingstraject bepalen.

– De totale lengte van het coachingstraject wordt overeengekomen en vastgelegd in het intakegesprek.

– Eventuele wijzigingen in de duur van het coachingstraject dienen schriftelijk te worden overeengekomen door zowel de cliënt als de coach.

– Het is belangrijk dat de cliënt zich committeert aan de afgesproken duur van het coachingstraject om optimale resultaten te behalen.

– Indien de cliënt ervoor kiest om voortijdig te stoppen met het coachingstraject, is restitutie van het betaalde bedrag niet mogelijk, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Het is essentieel dat de cliënt tijdens het intakeproces duidelijk communiceert over zijn of haar verwachtingen en doelen, zodat de coach een passend coachingstraject kan ontwikkelen dat aansluit bij de behoeften van de cliënt.

3. Betaling en facturering:

– Betaling dient te geschieden volgens de prijzen zoals vermeld op de website.

– Betaling dient vóór begin coachingstraject voldaan te zijn.

– Betaling per factuur dienen binnen de aangegeven termijn te worden voldaan.

– Alle prijzen zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld.

4. Annulering en wijzigingen:

 – Annulering van een coachingssessie dient minimaal 24 uur vooraf te worden gemeld. 

 – Wijzigingen in geboekte coachingssessies kunnen worden aangevraagd, afhankelijk van beschikbaarheid en in overleg met de coach.

5. Restitutiebeleid bij vroegtijdige beëindiging

– Bij vroegtijdige beëindiging van een coachingspakket door de cliënt wordt er geen restitutie verleend voor reeds afgenomen sessies.

– Restitutie voor niet-afgenomen sessies kan worden overwogen op basis van individuele omstandigheden en in overleg met de coach.

– Eventuele restitutiebedragen worden bepaald op basis van het aantal niet-afgenomen sessies en zullen worden verminderd met eventuele administratiekosten.

6. Vertrouwelijkheid:

   – Alle informatie en gegevens die tijdens de coachingssessies worden gedeeld, worden vertrouwelijk behandeld.

   – De coach zal de privacy van de cliënt respecteren en geen persoonlijke informatie zonder toestemming openbaar maken.

7. Gezondheidsinformatie en verantwoordelijkheid

– De cliënt dient voorafgaand aan de coachingssessies alle relevante gezondheidsinformatie met de coach te delen.

– Door deel te nemen aan de coachingssessies verklaart de cliënt dat hij of zij fysiek en mentaal in staat is om deel te nemen aan de aangeboden activiteiten.

– De cliënt is verantwoordelijk voor het waarborgen van zijn of haar eigen gezondheid en het nemen van eventuele noodzakelijke voorzorgsmaatregelen.

– De coach is niet aansprakelijk voor enige blessures, letsel of gezondheidsproblemen die voortvloeien uit het niet verstrekken van relevante gezondheidsinformatie of het niet naleven van eventuele noodzakelijke voorzorgsmaatregelen.

Het is van essentieel belang dat de cliënt open en eerlijk is over eventuele gezondheidsproblemen of beperkingen, zodat de coach de coachingssessies veilig en effectief kan aanpassen aan de individuele behoeften en mogelijkheden van de cliënt.

8. Aansprakelijkheid:

   – De coach is niet aansprakelijk voor eventuele schade, verlies of letsel als gevolg van deelname aan de coachingssessies.

   – De cliënt is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen welzijn en beslissingen die worden genomen als gevolg van de coachingssessies.

9. Intellectueel eigendom:

   – Alle materialen, bronnen en content verstrekt door de coach blijven eigendom van de coach en mogen niet worden gekopieerd, verspreid of gedeeld zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

10. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting:

   – Deze algemene voorwaarden vallen onder het Nederlands recht.

   – In geval van geschillen zullen partijen proberen deze in onderling overleg op te lossen. Indien dit niet mogelijk is, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechtbank.

Door het boeken van een coachingssessie of het afnemen van een coachingspakket, gaat de cliënt akkoord met deze algemene voorwaarden. De coach behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden altijd te wijzigen of bij te werken. Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

× Hoe kan ik je helpen?